GELİR VERGİSİ

BASİT USUL MÜKELLEFİN YANINDA ÇALIŞAN DİĞER ÜCRETLİNİN SGK PRİMLERİNİN GİDER YAZILMASI

Bilindiği üzere basit usule tabi mükelleflerin yanında çalışanlar “diğer ücretli” olarak vergi karnesi üzerinden vergilendirilmektedir. Ancak, diğer ücretlilerin vergi karnesine tabi olması basit usul mükellefinin çalışanlarına ilişkin SGK yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır.

Aşağıdaki özelgede, basit mükellefiyete tabi bir mükellef yanında çalıştırdığı diğer ücretliler için yaptığı SGK prim ödemelerini kazancının tespitinde gider olarak dikkate alıp alamayacağını Vergi İdaresinden sormuştur. Vergi idaresinin konuya ilişkin cevabı aşağıdaki gibidir.


T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : 62030549-120[40-2020/1067]-694222 06.09.2021

Konu :Diğer ücretli için ödenen SGK primlerinin gider kaydı

İlgi : 22/09/2020 tarih ve 2844791 sayılı özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, basit usulde vergi mükellefi olarak yanınızda çalışan ve diğer ücretli olarak vergilendirilen hizmet erbabı için ödediğiniz sosyal güvenlik primlerinin, ticari kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda, Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesinde; “Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’idir.

  1. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;

Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanunun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve bu Kanunda yazılı gerçek (bilanço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, “47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark yapılan faaliyetle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır. Bu suretle tespit ve beyan olunan kazanç vergi tarhına esas alınır. Bu usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler.

..” hükmü yer almıştır.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatının (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye’de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) safi ticari kazancın tespitinde gider yazılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, basit usulde vergi mükellefi olan şahsınız yanında çalışan ve diğer ücretli olarak vergilendirilen hizmet erbabı için ödediğiniz sigorta primlerinin, kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.