VERGİ USUL

BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF TÜCCAR KAVRAMLARI

Vergi Usul Kanununda tüccarlar defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılmıştır:

1- Birinci sınıf tüccarlar: Bunlar bilanço esasına göre defter tutmaktadırlar.

2- İkinci sınıf tüccarlar: Bunlar işletme hesabı esasına göre defter tutmaktadırlar.

Vergi Usul Kanununda önce kimlerin bilanço esasına göre defter tutacağı belirlenmiş, bu belirlemeler dışında kalan tüccarların ise işletme hesabı esasına göre defter tutması esası getirilmiştir.

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTACAK TACİRLER

Bilanço esasına göre defter tutucak tacirlere ilişkin şartlar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (parantez içindeki rakamlar 2017 yılı için geçerli rakamları ifade etmektedir):

  • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200.000.000 (170.000 TL) lirayı veya satışlarının tutarı 8.640.000.000 (230.000 TL) lirayı aşanlar;
  • Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 3.600.000.000 (90.000 TL) lirayı aşanlar;
  • 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı, işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte  yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 7.200.000.000 (170.000 TL) lirayı aşanlar;
  • Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);
  • Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzelkişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);
  • İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

vergidosyasi.com

22.03.2017