VERGİ USUL

RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmî Gazete Tarihi: 31.10.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28101

RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, rapor değerlendirme komisyonlarının oluşturulması ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

c) Başkan: Vergi Denetim Kurulu Başkanını,

ç) Başkan Yardımcısı: Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısını,

d) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,

e) Grup Başkanlığı: Uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile kurulan Başkanlığa bağlı Grup Başkanlıklarını,

f) Kanun: 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,

g) Vergi inceleme raporu: Vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen raporu,

ğ) Vergi incelemesi: İnceleme yapmaya yetkili olanlar tarafından, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılan faaliyeti,

h) Vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar: Mahallin en büyük mal memurunu (Vergi Dairesi Başkanını, Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde Defterdarı), Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar ile vergi dairesi müdürlerini,

ı) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar: Kanunun 135 inci maddesinde sayılan yetkilileri,

i) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişini, Vergi Müfettişini ve Vergi Müfettiş Yardımcısını,

j) Vergi suçu raporu: Kanunun 359 uncu maddesi kapsamındaki suçlar için düzenlenen raporu,

ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması

Vergi Müfettişlerince düzenlenecek raporlar için rapor değerlendirme komisyonlarının oluşturulması

MADDE 4 – (1) Vergi Müfettişlerinin dâhil oldukları Grup Başkanlıklarında oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları, Başkanlıkça ilgili Grup Başkanlığına dâhil olan meslekte on yılını tamamlamış Vergi Müfettişleri arasından görevlendirilecek en az üç asil ve yeterli sayıda yedek üyeden oluşur.

(2) İhtiyaca göre oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonu sayısı ile komisyonlarda görevlendirilecek Vergi Müfettişi sayısı, Başkanlık tarafından belirlenir.

(3) İlgili Grup Başkanlığında meslekte on yılı tamamlamış yeterli sayıda Vergi Müfettişinin bulunmaması halinde; bu Grup Başkanlıklarında oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonlarında görev yapmak üzere Başkanlıkça diğer Grup Başkanlıklarından yeterli sayıda Vergi Müfettişi görevlendirilebileceği gibi, Başkanlık söz konusu raporların diğer Grup Başkanlıklarında oluşturulan rapor değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilmesine de karar verebilir.

(4) Vergi Müfettişlerinin geçici çalışma yerlerinde, Başkanlığın onayı ile geçici rapor değerlendirme komisyonları oluşturulabilir.

(5) Vergi inceleme raporunu düzenleyen Vergi Müfettişleri, kendi düzenlemiş oldukları raporların değerlendirildiği komisyon toplantılarına üye olarak katılamazlar.

Vergi Müfettişlerince düzenlenen raporların değerlendirilmesinde uygulama birliğinin sağlanması için rapor değerlendirme komisyonlarının oluşturulması

MADDE 4/A – (Ek:RG-15/10/2014-29146)

(1) Vergi incelemelerinde etkinlik, verimlilik, koordinasyon ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aynı konu, sektör veya mükellef grubuna yönelik olarak yapılan incelemeler neticesinde Vergi Müfettişleri tarafından düzenlenen vergi inceleme raporlarını değerlendirmek üzere, Başkan tarafından belirlenen, meslekte on yılını tamamlamış Vergi Müfettişleri arasından görevlendirilecek en az üç asil ve yeterli sayıda yedek üyeden müteşekkil rapor değerlendirme komisyonları oluşturulabilir.

(2) İhtiyaca göre oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonu sayısı ile bu komisyonlar tarafından değerlendirilecek raporlara ilişkin konu, sektör veya mükellef grupları Başkanlık tarafından belirlenir.

Vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlarca düzenlenecek raporlar için rapor değerlendirme komisyonlarının oluşturulması

MADDE 5 – (1) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde;

a) Vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlarca düzenlenen raporlar için rapor değerlendirme komisyonu; Vergi Dairesi Başkanı ve/veya Vergi Dairesi Başkanı tarafından belirlenecek grup müdürünün başkanlığında, müdürler ve/veya vergi dairesi müdürleri arasından Vergi Dairesi Başkanı tarafından seçilecek en az iki asil ve yeterli sayıda yedek üyeden oluşur.

b) Oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonu sayısını belirlemeye Vergi Dairesi Başkanı yetkilidir.

c) Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonların sekretarya hizmetleri Vergi Dairesi Başkanı tarafından belirlenecek Grup Müdürlüğünce yürütülür.

(2) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde;

a) Vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlarca düzenlenen raporlar için rapor değerlendirme komisyonu; Defterdarın başkanlığında, Defterdarın belirleyeceği vergi dairesi müdürlerinden seçilen en az iki asil ve yeterli sayıda yedek üyeden oluşur.

b) Yeterli sayıda üyenin bulunmaması veya gerekli görülen hallerde Gelir İdaresi Başkanlığı, Defterdarlıklarda görevli vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlarca düzenlenen vergi inceleme raporlarını belirleyeceği Vergi Dairesi Başkanlıklarındaki rapor değerlendirme komisyonlarında değerlendirtmeye yetkilidir.

c) Defterdarlıklarda oluşturulan komisyonların sekretarya hizmetleri Gelir Müdürlüklerince yürütülür.

(3)  Vergi inceleme raporunu düzenleyen vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar, kendi düzenlemiş oldukları raporların değerlendirildiği komisyon toplantılarına üye olarak katılamazlar.

(4) Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinin başında bulunamamaları ve yerlerinin yedek üyelerle tamamlanamaması halinde, bunlara usulüne uygun olarak vekâlet edenler komisyonda görev yaparlar.

Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu

MADDE 6 – (1) Vergi Müfettişlerince düzenlenen raporlara ilişkin olarak Vergi Müfettişleri ile rapor değerlendirme komisyonları arasında uyuşmazlığa konu raporların üst değerlendirme mercii, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonudur.

(2) Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde Başkan tarafından belirlenen, bir Başkan Yardımcısının başkanlığında dört grup başkanından oluşan toplam beş üyeden oluşur. Başkanlık, ihtiyaçlar ölçüsünde birden fazla komisyon kurabilir.

(3) Vergi Müfettişleri ile ilgili rapor değerlendirme komisyonları arasında uyuşmazlığa konu raporların, bir üst değerlendirme mercii olarak Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunda görüşüldüğü toplantılara, raporu düzenleyen Vergi Müfettişi ile arasında uyuşmazlık bulunan rapor değerlendirme komisyonu üyeleri, üye olarak katılamazlar.

Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonu

MADDE 7 – (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlarca düzenlenen raporlara ilişkin olarak incelemeyi yapan ile ilgili rapor değerlendirme komisyonları arasında uyuşmazlığa konu raporların üst değerlendirme mercii, Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonudur.

(2) Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonu; Vergi Dairesi Başkanının başkanlığında, grup müdürleri, müdürler ve/veya vergi dairesi müdürleri arasından Vergi Dairesi Başkanı tarafından seçilecek en az iki asil ve yeterli sayıda yedek üyeden oluşur.

(3) Vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar ile rapor değerlendirme komisyonları arasında uyuşmazlığa konu raporların, Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonunda görüşüldüğü toplantılara, incelemeyi yapan ile arasında uyuşmazlık bulunan rapor değerlendirme komisyonu üyeleri, üye olarak katılamazlar.

(4) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde düzenlenen raporlara ilişkin üst değerlendirme mercii, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonudur.

(5) Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetleri Vergi Dairesi Başkanı tarafından belirlenecek grup müdürlüğünce yürütülür.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Rapor Değerlendirme, Merkezi Rapor Değerlendirme ve Vergi Dairesi Başkanlığı

Üst Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Görevleri

Rapor değerlendirme komisyonlarının görevleri

MADDE 8 – (1) Rapor değerlendirme komisyonları, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından düzenlenen vergi inceleme raporlarını, vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirir.

(2) Rapor değerlendirme komisyonları, Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı suçların işlendiğini tespit eden vergi suçu raporlarına ilişkin olarak mütalaa verir.

Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunun görevleri

MADDE 9 – (1) Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu, Vergi Müfettişleri ile rapor değerlendirme komisyonları arasında uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporlarını bir üst değerlendirme mercii olarak, vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirir.

(2) Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu, Vergi Müfettişleri tarafından düzenlenen ve 18 inci maddede belirlenen tutarın üzerinde tarhiyat önerisi içeren vergi inceleme raporlarını, vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirir.

(3) Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu, 18 inci maddede belirlenen tutarın üzerinde tarhiyat önerisi içeren veya Vergi Müfettişi ile ilgili rapor değerlendirme komisyonu arasında uyuşmazlığa konu olan vergi inceleme raporlarına dayanan ve Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporları için mütalaa verir.

Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonunun görevleri

MADDE 10 – (1) Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonu, vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar ile rapor değerlendirme komisyonları arasında uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporlarını üst değerlendirme mercii olarak, vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirir.

(2) Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonu, vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar ile ilgili rapor değerlendirme komisyonu arasında uyuşmazlığa konu olan vergi inceleme raporlarına dayanan ve Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporları için mütalaa verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 11 – (1) Komisyonlar, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

(2) Alınan kararlar rapor değerlendirme tutanağına bağlanır ve tüm üyeler tarafından imzalanır.

Değerlendirme süresi

MADDE 12 – (1) Komisyonlar, vergi inceleme raporlarını, raporların komisyonlara iletildiği tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde değerlendirir.

(2) Komisyonlar, değerlendirmede zamanaşımı süresini de dikkate alır.

(3) Komisyon kararları ilgili inceleme elemanına en geç beş iş günü içerisinde gönderilir.

(4)  17 nci maddede düzenlenen süreler saklıdır.

Vergi suçu raporları için verilecek mütalaalar

MADDE 13 – (1) Komisyonlar, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenecek vergi suçu raporları için, raporların komisyonlara iletildiği tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde mütalaa verir.

(2) Verilecek mütalaalarda suçun unsurlarıyla, fiil ile fail arasındaki ilişki değerlendirilir.

(3) Yapılan incelemelerde, vergi inceleme raporlarının yanı sıra vergi suçu raporu da düzenlenmesinin söz konusu olduğu hallerde, vergi suçu raporları, ilgili komisyona vergi inceleme raporlarının değerlendirilmesinden sonra intikal ettirilir. Zamanaşımı veya ivedilik gibi durumlarda vergi suçu raporlarının ilgili oldukları raporlardan önce veya birlikte intikali de mümkündür.

Mükellef ve inceleme elemanının dinlenmesi

MADDE 14 – (1) Komisyonlar, gerekli gördüğü durumlarda ya da talepleri üzerine mükellefi veya inceleme elemanını dinleyebilir.

(2) (Ek:RG-25/10/2016-29868)(1)  Dinlenmeden önce raporlarda eleştiri konusu yapılan hususlar hakkında bilgi içeren rapor özetleri mükelleflere verilir.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgisine göre Başkanlıkça veya Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir.

 BEŞİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme Sonuçları

Olumlu değerlendirme

MADDE 15 – (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenen vergi inceleme raporları, ilgili birim aracılığı ile rapor değerlendirme komisyonlarına gönderilir. Vergi inceleme raporları, rapor değerlendirme komisyonları tarafından mevzuata uygun bulunması halinde, karar tutanağı ile birlikte ilgili birime iletilir. Söz konusu birim, raporları ilgili vergi dairesine gönderir.

(2) Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından, 18 inci madde kapsamında değerlendirilen vergi inceleme raporları, ilgili mevzuata uygun bulunması halinde, karar tutanağı ile birlikte ilgili Grup Başkanlığına iletilir. Söz konusu Grup Başkanlığı anılan raporları ilgili vergi dairesine gönderir.

Olumsuz değerlendirme

MADDE 16 – (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenen vergi inceleme raporları, rapor değerlendirme komisyonları tarafından yapılan değerlendirmede ilgili mevzuata uygun bulunmaması halinde, gerekçeli karar tutanağı ile birlikte ilgili birim aracılığıyla inceleme elemanına gönderilir.

(2) İnceleme elemanı, değerlendirme sonucuna katılırsa, vergi inceleme raporunu yapılan değerlendirmeler çerçevesinde tekrar düzenleyerek ilgili birim aracılığıyla komisyona gönderir. Rapor değerlendirme komisyonunun yapılan değişikliği yeterli görmesi halinde,  15 inci maddenin birinci fıkrasına göre işlem yapılır.

(3) İnceleme elemanı, değerlendirme sonucuna katılmazsa, katılmama nedenlerini gerekçeleriyle birlikte rapor değerlendirme komisyonuna yazılı olarak bildirir. Rapor değerlendirme komisyonu inceleme elemanının gerekçelerini kabul ederse, 15 inci maddenin birinci fıkrasına göre işlem yapılır. Rapor değerlendirme komisyonu inceleme elemanının gerekçelerini kabul etmezse, ilgili birim aracılığıyla uyuşmazlığa konu (Değişik ibare:RG-31/10/2015-29518)   raporlar ile aynı inceleme görevi nedeniyle ilgili mükellef nezdinde düzenlenen diğer vergi inceleme raporlarını, ilgisine göre Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonuna veya Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonuna gönderir.

(4) Uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporu  (Ek ibare:RG-31/10/2015-29518)   ile aynı inceleme görevi nedeniyle ilgili mükellef nezdinde düzenlenen diğer vergi inceleme raporları, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu veya Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda verilen komisyon kararı ilgili birim aracılığı ile inceleme elemanına gönderilir. (Ek cümle:RG-31/10/2015-29518)   Komisyonların bu kararlarına inceleme elemanınca itiraz edilemez. İnceleme elemanları, uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporlarına ilişkin olarak, ilgisine göre, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu veya Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonlarınca yapılan değerlendirmeye uygun olarak düzenleyecekleri vergi inceleme raporlarını bağlı oldukları birime gönderirler. İlgili birim, söz konusu raporları, ilgisine göre, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu veya Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonuna, komisyon kararlarına uygunluğu yönünden değerlendirilmek üzere yeniden gönderir. Düzeltilen raporlar, komisyon tarafından uygun bulunması halinde, karar tutanağı ile birlikte ilgili birime, işleme konulmak üzere iletilir.

(5) 18 inci maddede belirtilen vergi inceleme raporları, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili mevzuata uygun bulunmaması halinde, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından karar tutanağı ile birlikte, ilgili birim aracılığı ile inceleme elemanına iletilir. İnceleme elemanı, değerlendirme sonucuna katılırsa, vergi inceleme raporunu yapılan değerlendirmeler çerçevesinde tekrar düzenleyerek ilgili birim aracılığıyla Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonuna gönderir. Komisyonun yapılan değişikliği yeterli görmesi halinde,  15 inci maddenin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır. İnceleme elemanı, değerlendirme sonucuna katılmazsa, katılmama nedenlerini gerekçeleriyle birlikte, ilgili birim aracılığıyla Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonuna yazılı olarak bildirir. Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu inceleme elemanının gerekçelerini kabul ederse 15 inci maddenin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır. Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu inceleme elemanının gerekçelerini kabul etmezse, bu husustaki kararını, karar tutanağı ile birlikte, ilgili birim aracılığıyla yeniden inceleme elemanına iletir. İnceleme elemanı, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler çerçevesinde raporunu tekrar düzenler ve 15 inci maddenin ikinci fıkrasına göre işlem tesis edilmesi amacıyla ilgili birim aracılığıyla Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonuna gönderir. (Ek cümle:RG-31/10/2015-29518) Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunun bu kararlarına inceleme elemanınca itiraz edilemez.

(6) (Ek:RG-31/10/2015-29518)   Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonları ile rapor değerlendirme komisyonları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ilgili mevzuata uygun bulunmaması nedeniyle Vergi Müfettişine gönderilen vergi inceleme raporlarının tekrar düzenlenmesi için komisyonlar tarafından zamanaşımı süresi ve yapılacak düzeltmeler dikkate alınarak uygun bir süre verilir. Vergi Müfettişleri verilen süre içinde vergi inceleme raporlarını düzenlemek zorundadır.

Yanlış izahat

MADDE 17 – (1) Rapor değerlendirme komisyonları, yaptıkları değerlendirme sırasında verilmiş bir özelgenin Kanunun 369 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında olduğu kanaatine varırlarsa, söz konusu özelgeyi, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonundan üç üye ile Kanunun 413 üncü maddesine göre oluşturulan komisyondan iki üyenin katılımıyla oluşturulacak beş kişilik Komisyona gönderirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen beş kişilik Komisyonun üyeleri Bakan tarafından belirlenir.

(3) Bu Komisyon, konunun kendisine geliş tarihinden itibaren otuz gün içerisinde karar verir.

(4) Bu Komisyon, üyelerin tamamının hazır bulunması ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

(5) Alınan kararlar tutanağa bağlanır ve tüm üyeler tarafından imzalanır.

(6) Bu Komisyonca verilen kararlar, ilgili rapor değerlendirme komisyonu ile vergi incelemesi yapmaya yetkili olanı bağlar.

(7) Bu Komisyon tarafından, bir özelgenin Kanunun 369 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında olduğu sonucuna varılırsa, söz konusu özelge, Komisyon kararı dikkate alınarak değiştirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından doğrudan değerlendirilecek raporlar

MADDE 18 – (1) Vergi Müfettişleri tarafından yapılan vergi incelemeleri neticesinde, bir vergi türü ve vergilendirme dönemi için düzenlenen vergi inceleme raporunda tarhı öngörülen vergi tutarının, 10 milyon TL’yi aşması halinde, söz konusu rapor, doğrudan Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilir. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu hesaplamada yüz bin TL’ye kadar olan küsuratlar dikkate alınmaz.

(2) Vergilendirme dönemi bir yıldan daha kısa olan vergi türlerine ilişkin düzenlenen vergi inceleme raporlarında, birinci fıkrada belirtilen sınır tespit edilirken o vergi türü için tarhı öngörülen vergi tutarlarının yıllık toplamı dikkate alınır.

(3) Yapılan vergi incelemesi neticesinde düzenlenen bir vergi inceleme raporunun, doğrudan Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmesinin gerekmesi halinde, aynı inceleme görevi nedeniyle ilgili mükellef nezdinde düzenlenen diğer vergi inceleme raporlarının da Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmesi esastır.

Yetki

MADDE 18/A – (Ek:RG-31/10/2015-29518)  

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında doğabilecek tereddütlerin giderilmesinde ve rapor değerlendirme komisyonlarının oluşturulması ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesinde Başkanlık yetkilidir.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 19 – (1) Maliye Bakanlığınca yapılmış olan diğer düzenlemelerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı nitelik taşıyan hükümleri uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 20 − (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.