GENEL

RESMÎ GAZETE HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Resmi Gazetenin hangi ortamda (kağıt veya basıl) yayınlanacağı; Resmi Gazetenin yayımlanacağı ve yayımlanmayacağı günler, ulusal bayram, dini bayram ve genel tatil günlerinde yayımlanıp yayımlanmayacağı, hangi düzenlemelerin resmi gazetede yayımlanacağı, resmi gazetede yer alacak ilanların neler olduğu gibi hususlar aşağıdaki “Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile düzenlenmiştir. 


RESMÎ GAZETE HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı : 10
Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi – Sayısı : 15/7/2018 – 30479

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Resmî
Gazete’sinin içeriği ile yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Resmî Gazete’nin yayımlanması
MADDE 2 – (1) Resmî Gazete, internet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanır. ayrıca lüzum görüldüğü takdirde, ihtiyaç duyulan sayıda basılı ortamda da yayımlanabilir.

Resmî Gazete’nin yayımlanacağı günler

MADDE 3 – (1) Resmî Gazete, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günleri dışında, her gün yayımlanır.

Ancak, hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de Resmî Gazete yayımlanabilir.

(2) Hizmetin gerektirdiği hallerde, aynı gün içerisinde aynı sayıyı taşımak kaydıyla “Mükerrer” şerhi verilerek birden çok Resmî Gazete yayımlanabilir.

Resmî Gazete’nin içeriği
MADDE 4 – (1) Resmî Gazete’de;
a) Kanunlar,

b) TBMM İçtüzüğü ve Başkanlık Divanınca Resmî Gazete’de yayımlanması istenen Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları,

c) Milletlerarası antlaşmalar ve sözleşmeler,

ç) Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığınca Resmi Gazete’de yayımlanması uygun görülen karar ve genelgeler,

d) Özel kanunlarında Resmî Gazete’de yayımlanması öngörülen mahkeme kararları,

e) 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunda belirtilen yönetmelikler,

f) Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakan atanması, görevine son verilmesi veya istifasına dair işlemler,

g) Cumhurbaşkanına vekâlet etme işlemleri,

ğ) Bağlı, ilgili veya ilişkili olunan kurum değişikliklerine dair kararlar,

h) Yüksek yargı organlarının üyeliğine seçilme kararları,

ı) Cumhurbaşkanınca yapılan seçme ve atamalar ile göreve son vermeler,

i) Sınır tespit kararları, idari bağlılık değişikliğine dair kararlar, belediye kurulmasına dair kararlar, yer adlarının değiştirilmesine dair kararlar,

j) Özel kanunlarında Resmi Gazete’de yayımlanması belirtilen diğer işlemler,
yayımlanır.

(2) Birinci fıkrada sayılanlar dışında Resmi Gazete’de yayımlanmasına lüzum görülen hususlar Cumhurbaşkanlığınca belirlenir.

İlanlar
MADDE 5- (1) Resmî Gazete’nin İlan Bölümünde; kamu kurum ve kuruluşları, bankalar,
kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıfların duyuru niteliğindeki metinleri yayımlanır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, personel alımına ilişkin tüm ilanlarını (ihtiyacını okullara öğrenci almak suretiyle karşılayanlar dâhil), Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde duyurur.

İnceleme üzerine Resmî Gazete’de yayımlanacak düzenlemeler
MADDE 6 – (1) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemlere ilişkin taslaklar Anayasaya, kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, genel hukuk kurallarına, Cumhurbaşkanı programı ile kalkınma plan ve programlarına uygunluğu yönünden incelenir.

Üniversiteler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemler ise Anayasa ve diğer mevzuata uygunluğu yönünden incelenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan inceleme sonucunda uygun bulunmayan veya hukuka aykırı olduğu tespit edilen taslaklar kurumuna iade edilir.

Mevzuatın yürürlüğe girmesi
MADDE 7 – (1) Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer
düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise Resmî Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

Mevzuat Bilgi Sistemi
MADDE 8 – (1) Resmî Gazete’de yayımlanan kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri,
yönetmelikler, tebliğler ve diğer düzenleyici idari işlemler Mevzuat Bilgi Sisteminde tek metin haline getirilir ve güncel olarak yayımlanır.

Yönetmelik
MADDE 9 – (1) Resmî Gazete’nin yayımlanmasına, düzenine, ilanlara ve bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan bir yönetmelikle belirlenir.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.