GENEL

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Beyanname verme ve ödeme süreleri ilgili mevzuatta düzenlenmiştir. Mükellefin pek çok vergi ve benzeri yükümlülükler için beyan ve ödeme yükümlülüğü söz konusudur. Aşağıdaki tabloda bu yükümlülüklere ilişkin beyanname verme ve ödeme sürelerine yer verilmiştir.

Tablo: Beyanname Türleri İtibariyle Vergi Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Beyanname TürüVerilme SüresiSon Ödeme Günü
Yıllık Kurumlar VergisiNisan ayının son günüNisan ayının son günü
   
Yıllık Gelir VergisiMart ayının son günüMart ve Temmuz ayının son günü
   
Geçici Vergi(3 aylık dönemi izleyen 2 nci ayın 17 nci günü akşamı)(3 aylık dönemi izleyen 2 nci ayın 17 nci günü akşamı)
1.Dönem  17 Mayıs1.Dönem  17 Mayıs
2.Dönem  17 Ağustos2.Dönem  17 Ağustos
3.Dönem  17 Kasım3.Dönem  17 Kasım
4.Dönem  (26.10.2021 tarihli ve 31639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Kanunla 4. geçici vergilendirme dönemi, 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere kaldırıldı.) 
   
Katma Değer Vergisiİzleyen ayın 28’si (VUK 149 No.lu Sirküler ile 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken KDV Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.)Beyanname verilen ayın 28’si
   
Aylık Muhtasarİzleyen ayın 26’sıBeyanname verilen ayın 26’sı
   
Üç Aylık Muhtasar3 aylık dönemi izleyen ayın 26 ncı günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen ayın 26’sı
1. Dönem 26 Nisan,
2. Dönem  26 Temmuz,
3. Dönem 26 Ekim,
4. Dönem 26 Ocak
   
GVK Geçici 67 nci maddeye göre verilecek beyannameİzleyen ayın 26’sıBeyanname verilen ayın 26’sı
   
KV Kanunu 15 ve 30 uncu maddeler ile ilgili muhtasarİzleyen ayın 26’sıBeyanname verilen ayın 26’sı
   
Damga Vergisiİzleyen ayın 26’sıBeyanname verilen ayın 26’sı
   
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV)İzleyen ayın 15’iBeyanname verme süresi içinde
   
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)I Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15 gün için aynı ayın 25’i ikinci 15 gün için ertesi ayın 10’uBeyanname verme süresi içinde ödenir
II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi olmayan mallar ile III ve IV sayılı listedeki malların teslimini izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar 
II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir.          
   
Veraset ve İntikal Vergisi BeyannamesiVeraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.
-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,
-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde, verilir.
İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;
-Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde verilir.
   
Emlak VergisiBeyanname verme yükümlülüğü yoktur.1. Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,
Ancak, vergi değerini tadil eden durumların bulunması halinde (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve taksimi vs.) değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde, değişiklik bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ise olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir.2. Taksit Kasım ayı içinde ödenir.
   
Motorlu Taşıtlar VergisiBeyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır.1.Taksit Ocak ayı sonuna kadar,2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
   
İlan ve Reklam VergisiBeyanname;İlan ve reklam vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Ancak, belediye meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.
-İlan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan ve reklam işi yapılmadan önce mükellef tarafından,
-İlan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak yapanlar tarafından yapılması halinde ise ilan ve reklam işini yapanlarca ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar, ilgili belediyeye verilir.
   
Çevre Temizlik Vergisiİş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır.1.Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 
2.Taksit Kasım ayı içinde, ödenir
İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 30 gün içinde ilgili belediyeye bildirim verilir.İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda verginin ödeme süresi mükellefiyetin tesis edildiği tarih itibarıyla farklılık arz etmektedir.
Kaynak: verginet.net

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.