KATMA DEĞER VERGİSİ

Özelge: İndirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemlerin birlikte yapılması halinde düzeltme işlemi

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı:39044742-130[Özelge]-E.44042722.06.2020
Konu:İndirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemlerin birlikte yapılması halinde düzeltme işlemi 
İlgi:… tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizce yurt dışından alınan hazır giyim mamul ve hammaddelerinin gümrük bölgesindeki antrepoda depolandığı, yurt içindeki müşterilerin talebi üzerine katma değer vergisi (KDV) ödenmek suretiyle malların millileştirilerek yurt içinde satıldığı, ancak zaman zaman malların yurt dışındaki mağazalarda satılmak üzere antrepodan doğrudan ilgili ülkeye gönderildiği, bu durumda millileştirme olmadığı için KDV yüklenilmediği ve antrepoda yapılan satışlar 3065 sayılı KDV Kanununun 16/1-c maddesi kapsamında istisna olduğundan KDV hesaplanmadığı, Şirketinizin antrepodaki deposundan gerek yurt içine KDV yüklenerek gerekse yurt dışına herhangi bir KDV yüklenilmeksizin yapılan satışlarda indirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemler için yüklenilen KDV’nin düzeltme işleminin nasıl yapılacağı sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci  maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ye tabi olduğu,

29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV’yi indirebilecekleri,

30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası (Bu Kanunun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile (4) numaralı fıkrasının (ı) ve (ö) bentleri uyarınca katma değer vergisinden istisna edilen işlemler hariç) ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV’nin indirilemeyeceği,

33/1 inci maddesinde, bu Kanuna göre indirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemlerin bir arada yapılması halinde, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’nin ancak indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmının indirim konusu yapılacağı

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Kısmi Vergi İndirimi” başlıklı (III.C-4.) bölümünde;

“İndirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemleri birlikte yapan mükellefler, alışlarında yüklendikleri vergileri, herhangi bir ayırım yapmaksızın tamamen o dönemde indirilebilir KDV hesabına intikal ettirirler. Daha sonra aynı dönemde, toplam satışlar içinde indirim hakkı tanınmayan işlemlerin oranı bulunur, bu oran, o dönemdeki toplam satışlar nedeniyle yüklenilen vergilere uygulanarak, istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergi miktarı hesaplanır. Bu şekilde bulunan vergisiz satışlara (kısmi istisna kapsamına giren işlemlere) ait yüklenilen vergiler, KDV beyannamesinin, ‘İlave Edilecek KDV’ satırına yazılır.

İndirim hakkı tanınan ve tanınmayan işleri birlikte yapan mükellefler, müşterek genel giderler ile amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklendikleri vergilerden, indirim konusu yapılacak olanlar ile indirim konusu yapılmayıp, gider hesaplarına aktarılacak olanları, bu bölümde belirtilen esaslara göre ayırıma tabi tutacaklardır.”

açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, gümrük antreposunda bulunan hazır giyim mamul ve hammaddelerinin millileştirilmeden Şirketiniz tarafından yurt dışı satış mağazalarına teslimi KDV’nin konusuna girmediğinden KDV beyannamesinde gösterilmeyecek ve bu işleme ilişkin yüklenilen KDV indirim konusu yapılamayacaktır.

Öte yandan, gümrük antreposunda bulunan malların ithali, 3065 sayılı Kanunun 1/2 nci maddesine göre KDV’ye tabi olup ithal edilen malların yurt içinde satışında da 3065 sayılı Kanunun 1/1 inci maddesine göre KDV hesaplanması gerekmektedir. Yurt içinde KDV hesaplanarak teslim edilen malların ithalinde ödenen KDV ise Şirketiniz tarafından (herhangi bir oranlamaya tabi tutulmaksızın) indirim konusu yapılabilecektir.

Diğer taraftan, Şirketinizin genel giderler ve ATİK’ler nedeniyle yüklendiği KDV’nin indirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemlerin oranı dikkate alınmak suretiyle indirim konusu yapılması, indirim hakkı tanınmayan işlemlere isabet eden KDV’nin indirim hesaplarından çıkarılmak suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.