GELİR VERGİSİ

Özelge: Hobi atölyesine katılan kişilere el işi kursu verilmesi faaliyetinin vergilendirilmesi hk.

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı:62030549-120[65-2019/999]-E.859255 19.11.2020

Konu:Hobi atölyesine katılan kişilere el işi kursu verilmesi faaliyetinin vergilendirilmesi hk.

İlgi:22/08/2019 tarih 2684759 sayılı özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; hiçbir yetenek, bilgi ve eğitim gerekmeksizin isteyen herkesin katılabileceği 3 saatlik hobi çalışmaları gerçekleştireceğiniz bir yer açmak istediğinizi, kiralayacağınız yerin kirasının 700 TL olduğunu, kişilerin belirli bir ücret karşılığında el işi (boncuktan çanta yapımı, makrome örme, cam boyama, hazır şablona boyama yapma vb.) çalışmalarına katılacağı, katılan kişilerden tahsil edilecek ücretin mekan ve araç gereç kullanımına göre değişiklik göstereceği, bu çalışmalar karşılığında katılan kişilere herhangi bir mesleki eğitim ve belge verilmeyeceği, kişilerin yapmış oldukları ürünlerin kendilerinde kalacağı ve herhangi bir ürünün satılmayacağı belirtilerek, yapmakta olduğunuz faaliyetin nasıl vergilendirileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 inci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve bu Kanunda yazılı gerçek (bilanço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, “47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark yapılan faaliyetle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır. Bu suretle tespit ve beyan olunan kazanç vergi tarhına esas alınır. Bu usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler.

..” hükmü yer almıştır.

 12/01/1995 tarih ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunuyla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000’den az olan yerler hariç) mücavir alan sınırları dahil olmak üzere Büyükşehir belediye sınırları dahilinde her türlü emtia imalatı ile her türlü emtia alım satımı ile uğraşan mükellefler, 01.01.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, açacağınız hobi atölyesinde katılan kişilere el işi kursu verilmesi faaliyetinin ticari faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi ve elde edeceğiniz kazancın ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunun 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartlara topluca haiz olmanız ve atölyenizde malzeme satışı yapmamanız kaydıyla, basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Categories: GELİR VERGİSİ

Tagged as: ,

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.