VERGİ USUL

Özelge: Hurda Plastik Fason Hizmetinde Fatura Kesim Tarihi hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Sayı:67854564-105[1741-6746]-E.231249 17.08.2020

Konu: Hurda plastik malzemelerin granül hale getirilmesinde belge düzeni.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden; hurda plastiğin granüle dönüştürülmesine ilişkin fason hizmetiniz kapsamında, sevk irsaliyesi ile işletmenize gelen hurda plastiğin granüle dönüştürülmesinde oluşan fire ve imalat kayıplarına ilişkin bilgilerin, söz konusu hizmetinize ilişkin olarak düzenleyeceğiniz faturada gösterilip gösterilemeyeceği hakkında Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun,

 • 227 nci maddesinde, “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.

…”,

 • 229 ncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”,
 • 230 uncu maddesinde, “Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

 1. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.)”,

 • 231 inci maddesinin beşinci bendinde, ” Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”
 • 232 nci maddesinde, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:
 1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
 2. Serbest meslek erbabına;
 3. Kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara;
 4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
 5. Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler…”

hükümleri yer almaktadır.

Bunun yanında, 173 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (C/e) bölümünde, “Mükelleflerin, yarı mamül veya mamul mallarını, bazı işlemler yapılmak üzre, diğer mükelleflere göndermeleri ve bu mükelleflerden malları geri getirmeleri durumunda götürülen ve geri getirilen mallar için gidiş ve geliş taşımaları sırasında ayrı ayrı sevk irsaliyesi düzenlemeleri zorunludur.

Malların götürülmesinde düzenlenecek sevk irsaliyelerinin müşteriler bölümüne işlemi yapacak kimsenin adı ve soyadı, varsa ticaret ünvanı, vergi dairesi ve hesap numarası ile, yapılacak işin türü (Mesela : “Boyatılmak, tamir etirilmek, parça değiştirmek üzere” şeklinde bir ibare) yazılacak, işlem gördükten sonra malın tekrar taşınmasında düzenlenecek sevk irsaliyelerinin müşteriler bölümüne ise, işlem türü ile işlemi yapana ilişkin bilgiler yazılacaktır.

Ancak, sözkonusu malların işlemi yapacak mükellefler tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde sevk irsaliyesinin, yukarıda belirtilen esaslara göre bu kimseler tarafından düzenleneceği tabiidir.” açıklamaları bulunmaktadır.

Buna göre;

1- İşlemden geçirilerek granüle dönüştürülmesini müteakiben mal sahibine gönderilmek üzere hurda plastiğin işletmenize sevki ve işletmenizce granülün hizmet verdiğiniz müşterinize sevki aşamalarında, malın müşteriniz tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde müşterinizce, aksi halde ise tarafınızca yukarıda belirtilen şekilde sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.

2- Hurda plastiğin granüle dönüştürülmesine ilişkin fason hizmetinize ilişkin olarak, hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde müşteriniz adına fatura düzenlemeniz gerekmekte olup, firelere/imalat atıklarına ilişkin olarak müşteriniz adına Vergi Usul Kanununa göre bir belge düzenlenmesi gerekmemektedir.

Ancak söz konusu hizmet faturanızda, faturada bulunması zorunlu bilgilere ilave mahiyette bilgi veya açıklamaya yer verilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

1 reply »

Bir Cevap Yazın