VERGİ USUL

Özelge: Sezonluk fason hizmeti sözleşmesine göre verilen hizmet faturasının düzenlenme tarihi hakkında.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ VE USUL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010-720-7-49 10/09/2011

Konu : Belge Düzeni

İlgi dilekçenizde, Başkanlığımız …. Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ….. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, Eylül ayının başında açılarak Nisan sonuna kadar devam ettiği belirtilen narenciye sezonunda, … m2 soğuk hava deponuzda 2 adet paketleme makinesi ile narenciye paketleme fason hizmeti yaptığınız, ihracatçılara tahsis ettiğiniz soğuk hava depolarına kendi personelleri denetiminde indirdikleri narenciye (portakal, mandalina, greyfurt, limon) ürünleri için şirketinizce yıkama, temizleme, mumlama, paketleme ve paletleme hizmeti verildiği, sezon başında fason hizmeti alanlar ile yaptığınız sezonluk fason hizmeti sözleşmesine göre ay sonunda cari fiyattan fason hizmet faturası düzenlediğiniz, ancak söz konusu fason hizmet faturalarının ilgili ihracata ait olmadığı gerekçesi ile bazı ihracatçıların iade taleplerinin reddedildiği, fason hizmeti alanların satış ve ihracat tarihlerini size bildirmemeleri ve hizmet bitiminin söz konusu olmaması nedeniyle faturanın ne zaman düzenleneceği konusunda tereddüte düşüldüğünden bahisle, konu hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu maddesinde faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanun’un 230 ve 231’inci maddelerinde faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslar düzenlenmiş olup, 231’inci maddenin 5 numaralı bendinde de faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, şirketinizden temin edilen bir (…/2007-…/2008) yıl süreli, ……… Şti ile şirketiniz arasında düzenlenmiş olan “Fason Sözleşmesi”nin 5’inci maddesinde ödemenin, her ay sonunda hesap kesim tarihi itibariyle fatura kesilip 15 günlük çek verilerek yapılacağı, 7’nci maddesinde fason fiyatlarının; bu sözleşmede fiyatı belirtilen diğer işlerle ilgili olarak, her parti üretimden sonra faturanın kesileceği, dilerse peşin ödeme şeklinde olacağı öngörülmüştür.

Buna göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 231/5’inci maddesi gereği faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren (7) yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmekte olup, teslim edilen malın veya yapılan hizmetin bedelinin tahsil edilip edilmemesi, malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı tarihin tahsil tarihinden farklı olması faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde düzenlenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Bu itibarla, şirketinizce verilen fason hizmet anılan sözleşmede de belirlendiği üzere her partinin üretiminden sonra hizmet tamamlanmış olacağından faturanın yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir.

İlgi dilekçenize cevaben bilgilerinize rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Categories: VERGİ USUL

Tagged as: ,

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.