GELİR VERGİSİ

Özelge: SGK prim teşvik tutarlarının gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : 84098128-120[48-2019/2]-580682 03.11.2022

Konu : SGK prim teşvik tutarlarının gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı

İlgi : ….

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, basit usul mükellefi olarak şehir içi ve kırsal alanlarda personel ve öğrenci taşımacılığı faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesi kapsamında faydalandığınız sigorta prim teşvik tutarlarının, gayri safi iş hasılatınızın tespitinde gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunacağı hükme bağlanmış ve anılan Kanunun; 47 nci maddesinde, basit usule tabi olmanın genel şartları, 48 inci maddesinde de basit usule tabi olmanın özel şartları sayılmıştır.

Diğer taraftan, 7338 sayılı Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen “Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası” başlıklı mükerrer 20/A maddesi ile basit usule tabi mükelleflerin 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre tespit edilen ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Basit usulde kazanç istisnasından yararlanacak olan mükellefler, istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve diğer gelirleri dolayısıyla beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dahil etmeyeceklerdir.

Öte yandan, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 19 uncu maddesinde, “Kuruma kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların; … işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında; işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle sağlanan sigorta prim destekleri ile Kuruma olan borçlardan mahsup edilmek suretiyle sağlanan ücret desteğinin, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacağı hükme bağlandığından, söz konusu desteklerin gelir, gider ve maliyet hesaplarıyla ilişkilendirilmeden takip edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Dolayısıyla, anılan Kanunun Geçici 19 uncu maddesi kapsamında sağlanan teşvikler gelir, gider ve maliyet olarak dikkate alınmayacağından, söz konusu teşvik tutarları gayri safi iş hasılatınızın tespitinde de dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken primlerin teşvik tutarına isabet eden kısmının gider olarak dikkate alınamayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İmza

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Categories: GELİR VERGİSİ

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.