Etiket: Fatura

Özelge: Mükellefiyet Başlamadan Önce Alınan Mallara Ait Şirket Adına Düzenlenen Faturadaki KDV’nin İndirimi ve Ba Formunda Bildirimi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; firmanızın kuruluş işlemlerinin 27/05/20.. tarihinde başladığı, ticaret siciline tescil tarihi ile mükellefiyet tescil tarihinin 01/06/20.. olduğu, kuruluş işlemleri ile beraber kuruluş gideri ve emtia alımları nedeniyle 27-30 Mayıs tarihleri arasında şirket adına faturalar düzenlendiği, bu faturalar arasında 5.000 TL ve üzeri tutarlarında alımlarınızın bulunduğu (satıcı firmanın Mayıs dönemi Bs formuna ilgili satışlarını dahil ettiği) belirtilerek, söz konusu alımlarınızın Ba formunda ne şekilde yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özelge: KDV ve Kurumlar Vergisi Açısından Yansıtma Faturaları

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; …….’ın … Organize Sanayi Bölgesine … verdiği doğalgaz için hesapladığı fark bedelin …… tarafından dava konusu yapıldığı, ancak dava sonuçlanmadan söz konusu farkın … üyelerinin de muvafakatı ile kredi temin edilerek ödendiği ve ödenen tutarın aylık olarak “Doğalgaz Taşıma Bedeli Farkı Yansıtması” ve “Kredi Faizi Yansıtması” olarak üyelere fatura edildiğinden bahisle, şirketinizce ödenen bahse konu fatura tutarlarının Kurumlar ve Katma Değer Vergisi (KDV) açısından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.

Özelge: Mali Müşavirlik Hizmetinin Limited Şirket Olarak Verilmesinde Vergileme ve Belge Düzeni Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 3568 sayılı yasa kapsamında mali müşavirlik ve denetim hizmetleri vermek amacı ile kurulan şirketinizin fatura mı serbest meslek makbuzu mu düzenlenmesi gerektiği ile serbest meslek hizmetleri karşılığında ödenecek bedellerden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Özelge: İşyeri kira ödemelerinde banka dekontunun tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz belirtilerek, mali müşavirlik faaliyetinizle ilgili olarak bankaya ödediğiniz kira bedellerini gider kaydedebilmeniz için banka dekontu yanında ayrıca gider pusulası düzenlenmesi gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özelge: Mal Sevkiyatının Kısım Kısım Yapıldığı Durumlarda İrsaliyeli Fatura Kullanımı

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile, … vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, şirketinizin …, …, … bayilikleri yaptığınız, bazı dönemlerde bazı ürünlerde iskonto kampanyaları yapıldığı, bu gibi durumlarda müşterilerin fazla miktarda mal talep ettikleri, depo sorunları nedeniyle bu malların farklı günlerde kısmi sevklerle istendiği, şirketiniz faturalı irsaliye kullandığından dolayı bu sevkleri yapamadığınız ve müşteriler ile sorunlar yaşadığınızı belirterek faturasını kesmiş olduğunuz müşteri mallarını farklı günlerde kısmi sevklerini nasıl yapabileceğiniz hakkında bilgi istenilmektedir.

SEVK İRSALİYESİ NEDİR? ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

Sevk irsaliyesi: Satılmış ya da satılmak üzere olan bir malın, bir adresten diğerine naklinde ya da aynı işletmeye ait işyerleri arasında taşınmasında düzenlenen ve üzerinde gönderilen malın konusu, birimi ve malın kime ait olduğunun yazıldığı belgeye verilen isimdir.

Sevk irsaliyesi mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belgedir. Bu nedenle, malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı durumlarda taşınan ve taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

SEVK İRSALİYESİ VE HAK EDİŞ ÖDEMELERİNİN FATURA İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Taşeron olarak asıl müteahhide vermiş olduğunuz hizmet sebebiyle elde ettiğiniz hak ediş bedeli için hak edişin tahakkuk ettiğini belgeleyen kabul tutanağının düzenlendiği yani hak ediş raporunun onaylandığı tarihten itibaren 7 gün içinde fatura düzenlemeniz gerekmektedir. Diğer taraftan, taahhüt ettiğiniz hizmeti yerine getirmek için şantiye sahasına gönderdiğiniz malzemeler için düzenlediğiniz sevk irsaliyelerini, bu malzemeler için fatura tanzim edilmesi söz konusu olmadığından, hak ediş faturanız ile ilişkilendirmeniz gerekmektedir.