GENEL

İkmalen Vergi Tarhı Nedir?

İkmalen Vergi Tarhı Nedir?

Vergi Usul Kanununun 29 uncu maddesine göre ikmalen tarhiyat; her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra, bu vergi ile ilgili olarak ortaya çıkan ve idare tarafından defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak belirlenen bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir.

İkmalen Vergi Tarhının Şartları

1- Daha önce aynı vergi için bir beyanname verilmiş olması veya başka şekillerde bir tarhiyat yapılmış olması:  Örneğin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmemesi durumunda ikmalen gelir vergisi tarhiyatı yapılamaz. Beyanname verilmemesi durumu zaten VUK madde 30’da re’sen tarh sebebi olarak sayılmıştır. Ayrıca, Kanunda verginin tarhı için farklı tarh yöntemlerinin öngörüldüğü durumlarda da ikmalen tarhiyat yapılamaz. Örneğin, re’sen tarh usulü öngörülen bir durum için ikmalen tarhiyat yapılamaz. Tersi durum geçerlidir. Danıştay kararlarında ikmalen tarhiyatı gerektiren hallerde re’sen tarhiyatın yapılabileceği belirtilmiştir. Buna karşılık re’sen tarhiyatı gerektiren hallerde ikmalen tarhiyat yoluna gidilmişse, bu tür durumlar yargı önünde mükellef lehine bozma nedeni olabilmektedir.

2- İkmalen tarhiyata ilişkin matrah veya matrah farkının defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere göre tespit edilmiş olması. Bulunan matrah farkının defter, kayıt ve belgelere, bir başka deyişle kanuni delile veya kanuni ölçülere dayanması gerektirmektedir. Bunun anlamı, matrah farkının, yoruma açık olmayacak, yani tartışılamayacak derecede net bir matrah farkı olmasıdır.

 

İLGİLİ DÜZENLEME:

VERGİ USUL KANUNU

İkmalen Vergi Tarhı
Madde 29

İkmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir.

Özel kanunlarında ikmalen tarhiyata ilişkin olarak yer alan hükümler saklıdır.

 

 

 

 

17.04.2017

vergidosyasi.com