AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI

MASAK Düzenlemeleri Uyarınca Kimlik Tespitlerinde Kullanılacak Kimlik Belgelerinin Kapsamı Genişletildi.

Karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında başta finansal işlemler olmak üzere pek çok işlemde, işlem yapanın kimliğinin tespiti gerekmektedir.

Kimlik tespitinde kullanılabilecek kimlik türleri “SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK”in 6 ncı maddesinde sayılmıştır.

14.12.2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;  Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile kimlik tespitinde kullanılacak kimlik belgelerinin kapsamı genişletilmiştir.

Daha önce T.C nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport kimlik tespitinde kullanılabilecek belgeler iken; yeni düzenleme ile T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ile üzerinde T.C kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri, kimlik tespitinde kullanılabilecektir.

Maddenin değişik yeni hali aşağıda sunulmuştur. Eklenen kısım renkli yazılmıştır.

“Gerçek kişilerde kimlik tespiti

MADDE 6- (1) (Değişik: 28/12/2009-2009/15720 K.) Gerçek kişilerin kimlik tespitinde; İlgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı ve T.C. kimlik numarası alınır.

(2) İlgilinin adı, soyadı, doğum (…) (1) tarihi, T.C. kimlik numarası ve kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgilerin doğruluğu;

a) Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ile üzerinde T.C kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri,

b) Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi,

üzerinden teyit edilir. Yetkililerce istenildiğinde sunulmak üzere teyide esas kimlik belgelerinin asıllarının veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır yahut kimliğe ilişkin bilgiler kaydedilir.

(3) Sürekli iş ilişkisi tesisinde beyan edilen adresin doğruluğu; yerleşim yeri belgesi, ilgili adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge veya Başkanlıkça uygun görülen diğer belge ve yöntemlerle teyit edilir. Teyide esas belgelerin okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır yahut belgeye ait ayırt edici bilgiler kaydedilir.

(4) (Mülga: 28/12/2009-2009/15720 K.;Yeniden düzenleme: 25/4/2016-20168793 K.) 1/1/2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan T.C. sürücü belgeleri üzerinden yapılacak kimlik tespitinde T.C. kimlik numarasının doğruluğunun teyidi zorunlu değildir. “

2 replies »

  1. Emre Bey çok doğru bir noktaya temas etmişsiniz. Sanırım uygulamanın içindensiniz. Kapsamın genişletilmesi belirsiz bir tarzda yapılmış, işlem yapacak kişi ile kimlik tespit yükümlülüğü olan kişiyi karşı karşıya getirebilecek unsurları bünyesinde barındırıyor. Yorumunuz için teşekkürler. Selam ve saygılar.

  2. Bu kimliklerin hangileri olduğunu da aciklasalar bari. Ne yapalim şimdi vatandaş herhangi bir kimlik gosterdigi zaman ozel kanununuz da resmi kimlik yerine gecer yaziyor mu diye sorup ona gore mi islem yapalım?

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.