KATMA DEĞER VERGİSİ

KİTAPTA, GAZETEDE VE DERGİDE KDV ORANI

Kitapta, gazetede ve dergide KDV oranı nedir? Son günlerdeki kitapta KDV tartışmaları ile birlikte konu oldukça popüler oldu. Konuya ilişkin olarak en son yapılan düzenleme 22 Şubat 2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (Torba Kanun) 7 inci maddesi ile yapıldı. Kanunla yapılan düzenleme aşağıdaki gibidir:

“MADDE 7 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),”

Yukarıdaki düzenleme uyarınca 22 Şubat 2019 tarihinden itibaren; 

 • a) Basılı kitaplar KDV’den istisna.
 • b) Basılı dergiler KDV’den istisna.
 • c) Basılı olarak satılan gazeteler KDV’den istisna.
 • d) Poşetlenerek satılan müstehcen yayınlar basılı olup olmadığında bakılmaksızın %18 oranlı KDV’ye tabi.
 • e) Elektronik kitaplar (e-kitaplar) %18 KDV’ye tabi.
 • f) Elektronik dergiler (e-dergiler) %18 KDV’ye tabi.
 • g) Elektronik gazeteler (e-gazeteler) %18 KDV’ye tabi.

Basılı kitap ve diğer süreli yayınların (dergi-gazete) KDV’den istisna tutulmasının yanında, ortamına bakılmaksızın kültür ve fikir ürünü olan eserlerin elektronik formatlarının teslimlerinin veya bu kapsamdaki hizmetlerin de KDV’den istisna edilmesini temenni ediyoruz. Özellikle gazeteler için çevreci vergileme için e-gazetelerin KDV’den istisna edilmesi önem arz etmektedir.

Tüm bu tartışmalar sırasında, vergi konusunda uzman olanlar ile bazı akademisyenlerin “Kitapta KDV sıfırlandı” şeklindeki ifadelerinin vergi tekniği açısından hatalı olduğunu belirtmeden de geçemeyeceğim. Katma Değer Vergisi Kanununun “Oranı” düzenleyen 28 inci maddesine göre;

“Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10’dur. Cumhurbaşkanı bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.”

Bu yetki kapsamında KDV sistemimizde üç oran söz konusudur. Bunlar;

1- Genel veya standart oran %18

2- İndirimli oran %8,

3- Süper indirimli oran %1.

Bir de KDV’den istisna tutulan mal teslimi ve hizmet ifaları söz konusu olur. Burada “sıfır oranlı KDV’den değil, KDV istisnasından bahsedilebilir. Bu nedenle, “Kitapta KDV sıfırlandı.” şeklindeki bir ifade vergi tekniği açısından hatalıdır.

Kelimelerle konuşup, kavramlarla anlaştığımızı düşündüğümüzde, kavramın doğru kullanımına ilişkin şerh düşmeden geçemedik.

26.02.2019

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

Son dönemde kitap, dergi ve gazetede KDV konusu ile ilgili tartışmaları anımsamak isteyenler ve dönemsel olarak gelişmeleri görmek isteyenler yazının aşağıdaki bölümlerine bakabilirler


7166 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜK TARİHİ (22.02.2018) ÖNCESİ KİTAP, GAZETE VE DERGİDE KDV KONUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR

Kitapta KDV İstisnasına İlişkin Son Gelişmeye Dair Not: Kitap ve süreli yayınlarda KDV istisnası konusunda Yeni Torba Yasada düzenlemelere yer verildi. 13.02.2019 tarihli Yeni Torba Yasa teklifine göre basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (müstehcen yayınlar hariç) KDV kanunu 13(n) maddesi uyarınca istisna hale geliyor. Daha önceki düzenleme, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası almış olanlarca yapılan teslimi içeriyordu. Ayrıca KDV 13 üncü maddesi uyarınca geçerli istisna uygulama sınırına (100 TL) takılıyordu. Yeni düzenleme ile iki husustaki sıkıntılı durumun da kaldırılması yönünde düzenleme yapılması öngörülüyor.

Torba Kanun Teklifinin 7 nci maddesi ile KDV Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmesi öngörülüyor:

MADDE 7- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü madessinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n)21/06/1927 tarihli 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi, (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz)”


GİRİŞ

Aşağıda dönemler itibariyle kitapta, e-kitapta, dergide, e-dergide ve gazetede kdv oranlarına yer verdik. Yazımızın sonunda ayrıca 7161 sayılı kanunla getirilen istisna kapsamında “Kitapta KDV kalktı mı” veya teknik olarak hatalı bir soru da olsa “kitapta kdv sıfırlandı mı?” sorusuna da cevap aradık. Aynı zamanda 10 Şubat 2010 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanının kitapta KDV’nin sıfırlanacağı ile ilgili açıklamasına ve bu açıklamanın ne anlama geldiğine ilişkin görüşlerimize de yazının sonunda yer verdik.

Genel Açıklama

KDV Kanunu ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararları (Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı Kararları) uyarınca, I sayılı listede yer alan mal teslimleri ile hizmet ifaları %1, II Sayılı Listedekiler %8, bu iki listede de yer almayanlar ise %18 Katma Değer Vergisine oranı üzerinden vergilenir. Üzerinden KDV alınmayacak mal ve hizmetler ise Kanunda istisna olarak düzenlenir.

Kitap, gazete ve dergiye ilişkin KDV oranlarını belirleyen Kararlar uyarınca KDV oranları aşağıdaki gibidir:

01.01.2019 Tarihine Kadar Geçerli Durum

I SAYILI LİSTE (%1)

8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) (32) bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),

18- Kur’an-ı Kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dâhil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitapları.

II SAYILI LİSTE (%8)

14- Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,

Yukarıdaki düzenlemeleri özetlemek gerekirse 01.01.2019 tarihine Kadar Oranlar aşağıdaki  gibidir;

 • Gazete ve dergiler ile e-gazete  ve dergilerde KDV oranı %1
 • Kitap ve benzeri yayınlarda KDV oranı %8
 • Kur’an-ı Kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dâhil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitaplarında KDV oranı %1,
 • 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılan (müstehcen yayın) dergi, kitap ve benzeri yayınlarda KDV oranı %18,
 • Sesli kitaplarda KDV oranı %18’dir

01.01.2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLACAK ORANLAR

19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 475) uyarınca; E-dergi ve gazete için daha önce %1 olan oran %18’e, e-kitap ve benzerleri için %8 olan oran %18’e yükseltilmiştir. Buna göre dergi, kitap, gazete, e-dergi, kutsal kitaplar, müstehcen yayınlar ve benzerleri için KDV oranı aşağıdaki gibi olacaktır:

Eski Oranı

01.01.2019’dan Geçerli Yeni Oran

E-Gazete ve E-Dergi

%1

%18

E-Kitap ve Benzerleri

%8

%18

Kitap

%8

%8

Kutsal Kitaplar

%1

%1

Poşetlenerek satılan (Müstehcen) yayınlar

%18

%18

01 Şubat 2019’dan Geçerli 7161 Sayılı Kanunun 17’inci Maddesiyle Getirilen İstisna Düzenlemesi: Kitapta KDV Kalktı mı?

Kitapta KDV’nin kalktığı yönünde yayın ve tartışmalar yapılmaktadır. Peki, kitapta KDV kalktı mı?.

Kitapta KDV’nin kalkıp kalkmadığı tartışması, 7161 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen 3065 sayılı KDV Kanununun istisnaları düzenleyen 13 üncü maddesinin (n) bendinde yapılan düzenlemeden kaynaklanmaktadır. Düzenleme aşağıdaki gibidir.

“n) Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi,”

Söz konusu bendin yürürlük tarihi 01 Şubat 2019 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla 01 Şubat 2019 tarihinden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den istisna edilmiştir.

Buna göre, kitap ve süreli yayınlarda kdv istisnası; 1- Kitap veya süreli yayının Kültür ve Turizm Bakanlığı yayıncılık sertifikası olan bir yayıncıya ait olması, 2- Söz konusu kitap ve süreli yayınların bunlar tarafından teslimi şartlarının varlığını gerektirmektedir.

Kitapta KDV istisnası açısından karşı karşı olduğumuz durum şudur: Kültür ve Turizm Bakanlığı sertifikasına sahip yayıncı kitaplarını toptancı ve diğer satıcılara veya nihai tüketiciye doğrudan satarken KDV istisnası uygulanacaktır. Kitabın söz konusu yayıncılar tarafından toptancı veya aracılara doğrudan tesliminde kdv istisnası geçerli olurken, bu kişilerce kitabın nihai tüketici veya diğer kişilere satılmasında yine %8 kdv uygulanması gerekecektir.

Bu noktada, yayıncıların %8 veya %18 girdi maliyetleri ile çalışıp, kdvsiz kitap satmalarının ortaya çıkaracağı KDV iade konuları söz konusu olacaktır.

Uygulamanın ayrıntılarını görmek için KDV Genel Uygulama Tebliğinde konuya ilişkin yapılacak açıklamaları da yakından izlemek gerekecektir.

Ayrıca, hangi yayın evlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı sertifikasına sahip olup olmadığı hususu da önem kazanmaktadır. Söz konusu sertifikanın alınma prosedür ve şartları kitap ve süreli yayınlar için öngörülen istisnanın kapsamını doğrudan etkileyecektir.

Kitapta KDV istisnasına ilişkin diğer önemli bir konu da, KDV Kanununun 13 üncü maddesindeki istisnalar için 2004/8127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 100 TL’lik alt sınır. KDV 13 üncü madde kapsamındaki istisna tutarı 100 TL’nin altında ise KDV istisnası uygulanmıyor. 

Bu konuda ilgili madde Cumhurbaşkanına bu sınırı artırma ve sıfıra kadar indirme yetkisi vermiştir. Çıkarılacak bir Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu 100 TL’lik istisna uygulama alt sınırının KDV 13 üncü madde (n) bendi için “sıfır” olarak belirlenmesi mümkün ve kanaatimizce ivedilikle hayata geçmeli.

Kitapta İstisna Düzenlemesinin Oluşturduğu Kaotik Ortam Nedeniyle Yeni Düzenleme Yolda

KDV Kanununun 13/n bendi ile getirilen kitap ve süreli yayınlara istisna düzenlemesi sektörde kaotik bir ortama neden oldu. Bu ortam ve oluşan tartışmalar sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN konuya el koyarak, hem söz konusu karmaşaya son verecek hem de sadece kitap ve süreli yayınların yanında gazeteleri de kapsayacak şekilde KDV’de istisna düzenlemesinin yolda olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin Habertürk internet sitesinden yer alan haber aşağıdaki gibi:

Ayrıca, kitap, dergi ve gazetelerin tümünde KDV oranı sıfırlanırken KDV’de 100 TL’lik istisna sınırı hususu da göz önünde bulundurulmalı ve bu konuya ilişkin de düzenleme yapılmalıdır. Aslında kitap, dergi ve gazetede kdv istisnasına ilişkin düzenlemenin KDV Kanununun 13 üncü maddesi değil, “1. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar”ı da içeren 17 inci maddesinde yapılması hususu da göz önünde bulundurulmalı.

01.07.2018

Güncelleme  19.12.2018

Güncelleme  01.02.2019 

Güncelleme 10.02.2019

Güncelleme 13.02.2019

Dr. Hasan AYKIN

Gelir Politikaları E. Genel Müd. Yard.

vergidosyasi.com

11 replies »

 1. Ersin Bey, ilgili düzenleme basılı kitap ve basılı süreli yayınları kapsıyor. Gazeteler, günlük veya haftalık olsun süreli basın yayın kategorisine girmektedir diye değerlendiriyoruz. Bu nedenle, KDV istisnasının gazete teslimlerinde de uygulanması gerekir. Ancak, bizim görüşümüz bağlayıcı değildir. Bu tür konularda Gelir İdaresi ile doğrudan irtibata geçilmesi konusunu her zaman tavsiye etmekteyiz. Vergi mevzuatında uygulamaya yön verme otoritesi orası. Bu kapsamda, konunun bir de oradan teyidi faydalı olabilir. Bu kapsamda VİMER’i (vergi iletişim merkezi, eski adıla alo maliye) aramanızı tavsiye ederim. VİMER ile ilgili bilgiler aşağıdaki linkte. Ben birkaç kez aradım. Gayet doyurucu ve hızlı cevap aldım. Selamlar.
  https://vergidosyasi.com/2018/06/14/vimer-vergi-iletisim-merkezi-ya-da-alo-maliye/

 2. yerel süreli gazete de günlük dağıtılan gazetenin abonesine her ayın 1. günü aylık fatura kesiyorum örnek: aboneme 10 liralık aylık gazete faturası kestim tutar:9,90 TL KDV %1 :0,10 KRŞ. genel toplam:10,00 TL . 28. Şubat 2019 itibarı ile Şimdi KDV sıfırlandımı yoksa % 1 e devammı

 3. selamün aleyküm,

  kdv beyannamesinde nerede göstereceğiz acaba istisnalar bölümünde mi? bilginizi rica ederim.

  teşekkürler,

 4. gazete basım kdv %18 idi şimdi gazetesini bastıgım firmaya kdv oranı kaç olacak teşekür ederim.

 5. Kitapta kdv istisnası düzenlemesinin veya kamuoyundaki yaygın ifadesi ile kitapta kdv’nin sıfırlanması düzenlemesinin oluşturduğu karmaşaya yeni bir kanuni düzenleme ile son verilmeye çalışılacağı anlaşılıyor. Bu kez umarız, konunun taraf ve paydaşlarının görüşü dikkate alınarak daha kapsamlı ve gerçek anlamda kitabın okuyucuya maliyetini azaltan yönde bir sonuç ortaya çıkar.

 6. Konuya ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığının KDV Genel Uygulama Tebliği ile yapacağı açıklamaları beklemek gerek.

 7. EFENDİM DEĞERLİ BİLGİLERİNİZE SIĞINARAK BU DURUM BİZİM GİBİ FİRMALARI ZOR DURUMADA BIRAKIYOR PEKİ BU TÜZÜKTE BİR DEĞERLENDİRME VEYA BİR İYİLEŞTİRME OLACAK MI DAHA KAPSAMLI AÇIKLAMALAR YAPILACAKMI TEŞEKKÜR EDERİM.

 8. EFENDİM VERDİĞİNİZ BİLGİLER İÇİN TEŞEKKÜRLER VERDİĞİNİZ CEVAP TA ŞUNU MU ANLAMALIYIM BEN ALIRKEN KDV YOK AMA SATARKEN KDV TAHSİL EDİYORUM KDV ARİÇ 100 TL KİTAPSA ALDIĞIM 8 TL KDV NİN HEPSİ AY SONUNDA VERGİ OLARAK MI ÖDÜYORUM

 9. KDV’nin temel mantığı sizin katma değeriniz kadar KDV’yi ödemeniz. Örneğin kdv hariçi 100 TL’ye aldınız. 18 TL kdv ödediniz. Ödediğiniz bu KDV sizin için İNDİRİLECEK KDV’dir. Aldığınız ürünü KDV hariç 120 TL’ye sattınız. Satarken tahsil ettiğiniz KDV 21,6 TL KDV sizin İÇİN HESAPLANAN KDV. Ay sonunda HESAPLANAN ile İNDİRİLECEK arasındaki fark pozitif ise, örnekte 3,6 TL ÖDENECEK KDV olacak siz bunu vergi dairesine ödeyeceksiniz. Eğer İndirilecek KDV yüksek ise DEVREDEN KDV söz konusu olacak, herhangi bir ödeme yapmayacaksınız.
  Bu genel açıklama sonrası sizin durumunuza gelelim. Kitabı 100 liraya yayıncıdan alacaksınız. KDV istisnası nedeni ile ödediğiniz bu tutar içinde KDV yok. Dolayısıyla KDV ödemediniz ve İNDİRİLECEK KDV oluşmadı. Ama siz satarken kitabı bir kar marjı uygulayıp KDV hariç 120 TL’ye sattınız. Bu satış için %8 KDV uygulayacak ve 9,6 TL KDV tahsil edeceksiniz. Ay sonunda İNDİRİLECEK KDV olmadığı için tahsil ettiğiniz tüm KDV ÖDENECEK KDV olacak. (Alış ve satışların yukarıdaki unsurlardan ibaret olduğu varsayımı ile)
  Selam ve saygılar.

 10. bu durumda ben dağıtıcıyım kdv li almıyorum ama kdvli satacagım dolayısıyla hep kdv çıkışı olacak bende bu bağlamda dağıtımcı firma olarak yüklü kdv borcum çıkmazmı benim her ay mağdur olmuyormuyum merakımı giderirseniz sevinirim

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.