VERGİ USUL

VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN VEYA ORTADAN KALDIRAN NEDENLER

Vergi, mükellef açısından bir tür borç iken, idare açısından alacak hüviyetindedir. Peki, vergi borcu veya vergi alacağı hangi nedenlerde sona erer.

Aşağıda vergi borcunu ortadan kaldıran nedenler sıralanmıştır. Buna göre, vergi borcu aşağıdaki fiil veya durumların gerçekleşmesi ile ortadan kalkar veya son bulur:

  • Ödeme,
  • Zamanaşımı,
  • Terkin (Vergi borcunun silinmesi/ortadan kaldırılması),
  • Tahakkuktan vazgeçme,
  • Vergi hatalarını düzeltme ve reddiyat,
  • Uzlaşma,
  • Yargı kararı,
  • Ölüm nedeniyle mükellefiyetin sona ermesi,
  • Cezalarda indirim,
  • Vergi affı.

Ödeme, vergi borcunun yükümlü tarafından yasalara uygun biçimde yerine getirilmesini ifade etmekte olup, vergi borcunu ortadan kaldıran en genel nedendir.

Zaman aşımı da vergi borcunu kaldıran en önemli nedenlerden biridir. Zamanaşımı, bir hakkın kazanılması veya kaybedilmesi için kanunda gösterilen sürenin geçmiş olması demektir. Zamanaşımında talep ve dava hakkı düşer.

Vergi borçluluğunu sona erdiren nedenlerden bir diğeri verginin tarkin edilmesidir.  Genel olarak vergi terkini, tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş bir verginin, tahakkuk kaydının iptali yahut tahsil edilen verginin mükellefe red ve iadesi suretiyle vergi alacağını ortadan kaldıran bir işlemdir.

Vergi borcu, hata düzeltme, uzlaşma, yargı kararı, ölüm, ceza indirimi ve af gibi nedenlerde de sona erer. Ölüm halinde verginin mirası reddetmiş mirasçılara intikal etmekte, ancak vergi cezaları cezaların şahsiliği nedeniyle sona ermektedir.

14.01.2019

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.