GENEL

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi

Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi, bilinen elektronik postaya ilave olarak elektronik postanın göndericisi görünen kişi/kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediğini, alıcıya ulaşıp ulaşmadığını ve ne zaman ulaştığını, alıcısı tarafından okunup okunmadığı ile ilgili delil hizmetlerini sunan bir sistemdir.

KEP sisteminde elektronik postalar “güvenilir üçüncü taraf” rolünde olan ve BTK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilmiş olan Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları (KEPHS) vasıtasıyla gönderilip alınmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesinin ikinci fıkrası ile KEP sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı elektronik posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, KEPHS hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları belirleme görevi BTK’ya verilmiştir. BTK’nın gerekli ikincil düzenlemelerini tamamlamasını müteakiben 8 (sekiz) KEPHS mevzuat gereklerini karşıladıklarının tespit edilmesini müteakiben faaliyetlerine başlamıştır.

Ülkemizde faaliyet gösteren KEPHS’ler tarafından BTK’ya bildirilen veriler çerçevesinde; KEPHS’lerce oluşturulan KEP hesap sayısı 2018 yılı sonunda 411.839 iken 2019 yılı sonunda yaklaşık %43’lük bir artış göstererek 587.455’e ulaşmıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda yapılan değişiklik ile elektronik tebligat yapılması zorunlu olan gerçek ve tüzel kişi muhatapların kapsamı genişletilmiş ve elektronik tebligatın Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi vasıtasıyla yapılacağı hüküm altına alınmış olmasına rağmen söz konusu tebligatlara verilecek cevapların yöntemi belirlenmediğinden kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhataplar, KEP sistemi vasıtasıyla tebligatlara cevap göndermeye devam etmektedir.

KEP sistemi, muhataplar tarafından elektronik tebligatlara cevap vermek amacıyla kullanımı ile birlikte, 6102 sayılı Ticaret Kanunu ile belirlenen gerçek ve tüzel kişi tacirler birbirleri ve tacir olmayan diğer özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile KEP sistemi vasıtası ile sözleşme kurmaya, ihtar ve ihbarlarda bulunmaya, sözleşme feshetmeye ve diğer işlemleri yapmaya devam etmektedir. Ayrıca 2017/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca birçok kamu kurum ve kuruluşları, gizlilik dereceli yazılar dışındaki resmi yazışmalarının elektronik ortamda iletimi için KEP sistemi kullanmaya başlamıştır.

Kaynak: BTK Genel Faaliyet Raporu 2019.

Categories: GENEL

Tagged as: ,

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.