VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Bayram ikramiyesinin veraset ve intikal vergisinden istisna olup olmadığı hk.

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

   
Sayı:26468226-160[ÖZG-4-2019]-E.2913615.06.2020
Konu:Bayram ikramiyesinin veraset ve intikal vergisinden istisna olup olmadığı hk. 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, babanız …’nın 14/8/2018 tarihinde vefat ettiği, sağlığında hak edip de alamadığı bayram ikramiyesinin mirasçılarına ödenebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından veraset ve intikal vergisi ilişik kesme belgesi istenildiği belirtilerek, söz konusu bayram ikramiyesinin veraset ve intikal vergisinden istisna olup olmadığı hususundaki Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ise “Mal” tabirinin; mülkiyete konu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen diğer bütün hakları ve alacakları ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı Kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harp malulleriyle şehit yetimlerine tekel beyiyelerinden ödenen paralar veraset ve intikal vergisinden müstesna tutulmuştur.

Diğer taraftan, 11/5/2018 tarih ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 23 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen ek madde 18 ile, Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, babanızın sağlığında hak edip de alamadığı bayram ikramiyesi 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde vergiden istisna olduğu belirtilen ödemelerden olmadığından, söz konusu ikramiyenin mirasçılarca veraset ve intikal vergisi beyannamesine dahil edilerek beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.