GELİR VERGİSİ

ÖZELGE: MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı:  11355271-120.04.01-E.18197  17.04.2019

Konu : Mühendislik danışmanlık hizmetinin vergilendirilmesi hk.

İlgi: 09/07/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, mimarlık ve mimari danışmanlık faaliyeti ile iştigal ettiğinizi, Eskişehir İnönü Belediyesi ile yapılan sözleşme çerçevesinde anılan Belediyeye haftalık 45 saat mühendislik ve danışmanlık hizmeti vereceğinizi belirterek, vereceğiniz bu hizmet karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği ve İnönü Belediyesi tarafından yapılacak ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde;

“Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…”

hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler maddede bentler halinde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiş olup, aynı fıkranın (2/b) numaralı bendinde, yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemeler üzerinden % 20 oranında tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu, Aynı Kanunun 236 ncı maddesinde de, serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşterinin de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetinde olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, İnönü Belediyesi ile yapmış olduğunuz danışmanlık hizmet alım sözleşmesinin incelenmesinden, mühendislik danışmanlık faaliyetinizi, işverene tabi ve bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza yaptığınız, adı geçen Belediye ile aranızda işçi işveren ilişkisi bulunmadığı anlaşılmış olup, söz konusu faaliyet nedeniyle elde ettiğiniz gelirin, serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, verdiğiniz danışmanlık hizmetleri karşılığı anılan Belediyeye serbest meslek makbuzu düzenlemeniz gerektiği ve anılan Belediyece tarafınıza yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2/b) bendi uyarınca % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir Cevap Yazın