SERMAYE PİYASASI

Yatırımcı Tazmin Merkezi, Yönetim Kurulu, Görevleri, Gelirleri

Yatırımcı Tazmin Merkezi yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur.

YTM, 30/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlaman 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 27/02/2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulu

YTM’nin karar organı olan Yönetim Kurulu, Kurul Karar Organından oluşur. Kurul Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı; Kurul İkinci Başkanı ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili’dir. Başkanın çeşitli nedenlerle görevi başında bulunamaması halinde Yönetim Kuruluna Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Başkan dahil en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve kararlar en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla alınır. Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Başkan veya yokluğunda Başkan Vekili tarafından belirlenen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanır. Başkan veya Başkanın görevde olmadığı durumlarda Başkan Vekilinin çağrısı üzerine Yönetim Kurulu her zaman toplanabilir.

Yönetim Kurulu, YTM işlerinin mevzuatta belirtilen şekilde yerine getirilmesi için gerekli tüm kararları alır. YTM’nin bütçesini, mali tablolarını ve faaliyet raporunu onaylamaya, taşınmaz satın alınması, kiralanması ve elden çıkarılmasına karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

YTM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU, Yönetim Kurulu Başkanı

Yavuz KOÇ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyeleri;

Talat ULUSSEVER,

Mutlu Akın,

Muttalip ÜNAL,

Birol KÜLE,

Ünal ERYILMAZ,

YTM’nin Görev ve Yetkileri

27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğine göre YTM’nin Görev ve Yetkileri Aşağıda Belirtilmiştir.

a) Kurulca Kanun çerçevesinde alınan tazmin ve tedrici tasfiye kararlarına ilişkin gerekli işlemleri yürütmek,

b) Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde, kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçlarının YTM hesabına geçmesine ve bunların satışına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,

c) Kanunun geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde Özel Fonun idare ve temsili ile Özel Fon malvarlığının yönetimini üstlenmek ve Özel Fon kapsamındaki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek,

ç) Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, zamanaşımına uğrayan her türlü emanet ve alacakların YTM’ye gelir kaydedilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,

d) YTM gelirlerinin takip ve tahsili için gerekli işlemleri yapmak,

e) YTM malvarlığını yönetmek ve değerlendirmek,

f) YTM’ye ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari merciler ile icra dairelerinde takibi ve çözümlenmesi amacıyla gerekli işlemleri yapmak,

g) YTM’nin çalışma politikalarını belirlemek,

ğ) Yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası teşekküllere üye olmak,

h) Kanunun 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi uyarınca, Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde, olağan genel kurul toplantısını kanuni süresi içinde üst üste iki hesap dönemi içinde yapmayan ve yönetim kurulu üyeleri kısmen veya tamamen Kurulca atanmış halka açık ortaklıklarda genel kurulun yetkilerini kullanmak,

ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

YTM’nin Gelirleri ;

a) Yatırım kuruluşlarının yatıracağı giriş aidatları, yıllık aidatlar ve ek aidatlardan,

b) Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının yüzde ellisinden,

c) Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçlarının satışından elde edilen gelirlerden,

ç) Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında zamanaşımına uğraması üzerine YTM’ye gelir kaydedilen her türlü emanet ve alacaklardan,

d) YTM malvarlığının getirisinden,

e) Diğer gelirlerden,

oluşur.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.