Vergi Muafiyeti-Vergi İstisnası Kavramları

Vergi muafiyet ve istisnası kavramları çoğu kez karıştırılır ve birbiri yerine kullanılır. Oysa iki kavram birbirinden farklıdır.

Vergi Muafiyeti Nedir?

Vergi muafiyeti, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişi ya da kişi gruplarının, aynı veya başka kanunlarla vergi dışında bırakılmasıdır.

VERGİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Vergi Nedir?

Vergi; devletin ya da devletin yetkilendirdiği kamu tüzel kişilerinin kamu harcamalarını karşılamak üzere yasalar çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin ödeme gücü üzerinden zora dayanarak ve karşılıksız olarak aldığı parasal değerlerdir.

Vergilemede İstikrarlılık İlkesi

Vergilemede istikrarlılık ilkesi;  vergi kanunlarının tarh ve tahsil işlemlerini ilgilendiren hükümleri ile vergi nispetlerinin mümkün olduğu ölçüde az değiştirilmesini ifade eder. Bu ilkeye göre, vergi kanunları ve vergi yönetmeliklerinde yer alan hükümler ile tarifeyle […]

Vergilemede İktisadi Etkinlik İlkesi Nedir?

ergilemede iktisadi (ekonomik) etkinlik ilkesine göre, reel ulusal gelirin artmasını, ekonomik büyüme ve gelişmeyi en fazla teşvik eden veya en az engelleyen vergi yapısına sahip vergi sistemlerinin etkin olduğu kabulüne işaret eden bir ilkedir. Bu ilke, müdahaleci bir vergi politikasını da içinde barındırmaktadır. Vergi sisteminin, yüksek ekonomik faaliyet seviyesini desteklemenin ve teşvik etmenin yanısıra kaynakların en üstün tahsisini de sağlaması amacıyla kullanılması söz konusu olacaktır. 

Vergilemede Esneklik İlkesi Nedir?

Adolph Wagner, vergilemede esneklik ilkesini “Vergileme, mali ihtiyaçlardaki değişmelere uyabilecek ve diğer finansman kaynaklarından… karşılanamayan masraf açığını kapatabilecek unsurları kapsamalıdır” şeklinde tanımlamıştır.