Doğalgaz tüketimleri üzerinden, elektrik ve havagazı tüketim vergisi alınır mı?

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   SAYI    :B.07.1.GİB.0.66/6626-78/35312                                                  04.04.2008 KONU  : İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan 21/03/2008 tarihli ve B.62.0.DPU.12/360-825-8762 sayılı yazı ve ekinin bir […]

MALİ İSTATİSTİK NEDİR?

Mali İstatistik Yönetmeliği’nde mali istatistik; “genel yönetim sektörü kapsamındaki idarelerin gelir, gider, varlık, yükümlülük ve öz kaynaklarına ilişkin bilgiler sunan ve istatistiki temellere dayanılarak oluşturulan konsolide mali tablolar” şeklinde tanımlanmıştır. Diğer bir ifade ile […]

RESMİ BİNA NEDİR?

Resmi bina: Genel ve özel bütçeli idarelerle, denetleyici ve düzenleyici idarelere, il özel idaresi ve belediyelere veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara, Kanunla veya Kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu […]