MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ PROGRAMINDA VERGİ

MHP Parti Programında vergi konusundaki bölüm aşağıdaki gibidir: 

Adaletli ve etkin bir vergi sistemi
Herkesin malî gücüne göre vergi ödediği adaletli bir vergi sistemi tesis edilmesi esas olacaktır. Vergiye ilişkin düzenlemelerde, kamu finansmanıyla ilgili önceliklerin yanı sıra verginin üretim ve istihdam üzerindeki etkileri ile sosyal yönü birlikte değerlendirilecektir. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun Amacı ve Hedef Kitlesi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun Amacı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonu fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 1986 yılında kurulmuştur.

7161 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN TAM METNİ

18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 17.01.2019 tarih ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun tam metni ile genel ve madde gerekçeleri aşağıda sunulmuştur:
7161 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

İvazsız İntikallerde Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

İvazsız intikallerde beyanname ne zaman verilir?
İvazsız intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi, mal veya paranın hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen bir ay içinde iktisap eden, alan kişi tarafından verilir.
Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar yarışma veya çekilişi düzenleyenlerce verilir.