KATMA DEĞER VERGİSİ

YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ İÇİN KDV TEVKİFAT ORANI ARTIRILDI

güncel kdv tevkifat oranlarıKDV Tevkifat Oranı Artırıldı. Uygulama Ne Zaman Başlıyor?

27 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14) ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılarak, aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlara (Belirlenmiş alıcılar) karşı yapılan yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından yapılması gereken tevkifatın oranı 2/10’dan 3/10’a çıkarılmıştır. Uygulama 01 Ekim 2017’den itibaren başlayacaktır. 

“Belirlenmiş alıcılar” başlığı altında KDV Genel Uygulama Tebliği’nde sayılan kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir:

o 5018 sayılı Kanun’a ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
o Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
o Döner sermayeli kuruluşlar,
o Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
o Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
o Bankalar,
o Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
o Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
o Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
o Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dâhil bütün borsalar,
o Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
o Payları Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören şirketler,
o Kalkınma ve yatırım ajansları.

Söz konusu Değişiklik yapan 4 seri numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “2.1.4.3. Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi” bölümünde yer alan örnek aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden (3/10) oranına tekabül eden 120 TL KDV’yi tevkif ederek 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 280 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 120 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.’nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.”

Tebliğin yürürlük tarihi yayımını izleyen aybaşı olarak belirlenmiştir. Buna göre yeni artırılmış KDV tevkifat uygulaması 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Son Değişiklikle Birlikte Hizmet Türleri İtibariyle Güncel KDV Tevkifat Oranları (2017)

Hizmetin türü Tevkifat oranı
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte itfa edilen mühendislik-mimarlık ve
etüt-proje hizmetleri
3/10
Etüt, plan-proje ve danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler 9/10
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil bakım ve onarım hizmetleri 5/10
Yemek servis ve organizasyon hizmetleri 5/10
İşgücü temin hizmetleri (Özel güvenlik ve koruma hizmetleri dâhil) 9/10
Yapı denetim hizmetleri 9/10
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri
ve bu işlere aracılık hizmetleri
5/10
Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri 9/10
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri 7/10
Servis taşımacılığı hizmeti 5/10
Her türlü baskı ve basım hizmetleri 5/10