Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu

 10/7/2018 tarih ve  30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine (1 Sayılı Kararname) 36 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile eklenen 4/A maddesi ile “Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu” oluşturulmuştur. Maddeye göre, […]

Vergi Yargısında Adil Yargılanma Hakkı

Vergilendirme alanında idare, tesis ettiği tek yanlı ve icrai nitelikteki idari işlemlerle vergi mükelleflerinin başta mülkiyet hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklerine müdahale edebilmektedir. Dolayısıyla bu üstün kamu gücü yetkisi kullanımı karşısında davacıların vergi uyuşmazlığı doğuran idari işlemlerin hukuka aykırılığı yolundaki iddialarını etkili bir biçimde ileri sürebilme hakkının kural olarak yargılama sürecinin bütünü içinde korunması gerekir. Bu korumanın sağlanması öncelikle idarenin işlemi tesis etme nedenine ilişkin maddi olay ve olgular ile hukuksal nedenlerin bilinebilir olmasına bağlıdır. Bu nedenle, dava açabilme hakkı, savunma hakkı, silahların eşitliği ilkesi, çelişmeli yargılama ilkesi gibi adil yargılama hakkının pek çok unsuru idari yargıda, dolayısıyla da vergi yargısında da aynen geçerlidir. Bu kapsamda aşağıda adil yargılama hakkına ilişkin ana kavramlara yer verilmektedir. 

Devletin Gelir Kalemlerinin Listesi

Devletin veya genel olarak kamunun pek çok gelir kalemi bulunmaktadır? Devlet hangi kalemlerden, kaynaklardan gelir elde eder? Devletin gelir kalemleri nelerdir? Devletin gelir kaynakları nelerdir? Devletin veya kamunun gelir kaynakları esas olarak altı ana başlık altında toplanır:

Vergi Gelirleri,
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri,
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler,
Faizler, Paylar ve cezalar,
Sermaye gelirleri,
Alacaklardan tahsilat.
Aşağıda Genel Bütçe gelirler kalemleri ana ve alt başlıkları itibariyle sıralanmıştır.